Vakıf Senedi

TÜRKİYE AVUKATLARI SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI
MADDE 1- Vakfın adı "Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı" olup, işbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın merkezi Ankara, adresi Oğuzlar Mahallesi 1366 sokak no:3 Balgat /Ankara'dır. Vakıf yönetim kurulu teklifi üzerine Mütevelli Heyetin kabul kararı ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şube ve/veya temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI
MADDE 3- Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatların, mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarına katkıda bulunmak ve bu amaçla kaynak yaratmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 4-
a- Avukatların, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve dayanışmaları ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak ve bu projeleri gerçekleştirmek,
b- Bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak ve/veya yaptırmak, hukukun gelişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve/veya düzenlettirmek, ulusal ve/veya uluslararası ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalar yapmak,
c- Avukatların mesleki gelişmesini, eğitim ve araştırma etkinliklerini arttırmak üzere her türlü faaliyette bulunmak,
d- Avukatlardan emekli olacaklara, kazaya uğrayanlara veya hasta olanlara veya tabii afete uğrayanlara, malûl olanlara, ölenlerin hak sahiplerine bu vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler uyarınca toplu ödeme, aylık ve benzeri yardımlarda bulunmak,
e- Avukatlara vakıf senedinde veya ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler çerçevesinde borç para vermek,
f- Kanuni sınırlamalar hariç, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke mal varlığına, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya nemalarını almaya ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla taşınmazı veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, mal varlığı üzerinde rehin ve ipotek tesis etmeye, kaldırmaya, amacına uygun şirketler kurmaya, kurulmuş şirketlere ortak olmaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, her türlü menkul kıymetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini/tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli veya yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dair kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini satış, taşınmazları intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iraesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri akde ve icraya, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 5- Vakfın kuruluş mal varlığı;
a- Av.Eralp Özgen tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 10.000.000.000-TL,
b- Vakıf Kurucuları tarafından Vakfa tahsis edilen 540.000.000-TL.

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 6-
a- 01 Ocak 2002 tarihine kadar Vakfa üye olan avukatlardan alınmış olan giriş aidatları ve yıllık kesenekler.
b- Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna gibi mülkiyet dışındaki ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.
c- Her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
d- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
e- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
f- Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7-
a- Mütevelli Heyeti b- Yönetim Kurulu c- Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 8- Vakfın Mütevelli Heyeti, Vakfın kurucuları, Avukatlık Kanununa göre seçilecek; Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur. Mütevelli Heyet başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurullarının Mütevelli Heyetteki görevleri, anılan kurullardaki görev süreleriyle sınırlıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, bu görevi süresince Mütevelli Heyetin ve Vakfın başkanı olup, Vakfı temsil eder.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9- Mütevelli heyeti Vakfın en üst ve yetkili organı olup, görev ve yetkileri;
a- Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü kararı alıp uygulamak,
b- Vakıf senedinin taşınmaz mal varlığı edinilmesine, satılmasına ve hibe edilmesine ilişkin maddelerindeki hususlarda karar vermek.
c- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri tadilen veya aynen onamak,
d- Vakfın Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini atamak,
e- Yönetim Kurulunun tüm faaliyetlerini ve kararlarını denetlemek,
f- Yönetim Kurulunu ibra etmektir.

Mütevelli Heyet; her yılın ilk üç ayı içerisinde Vakıf Başkanının gündemli çağrısıyla olağan toplanır. Ayrıca; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyet üyelerinin en az yedisinin yazılı başvurusu üzerine Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından başvuruya uygun gündemli olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıları Mütevelli Heyet Başkanı yönetir. Gündemde yazılı olmayan konuların görüşülmesi, toplantıda hazır 5 üyenin yazılı önerisi ve katılanların çoğunluğunun kabulü ile mümkündür. Bu senette aksine hüküm bulunmayan durumlarda Heyetin toplantı ve karar nisabı salt çoğunluktur. Toplantı tutanakları Mütevelli Heyet Başkanı ve o toplantıda yazman olarak seçilen üye tarafından imzalanır ve Vakıf Başkanlığınca saklanır.

YÖNETİM KURULU
MADDE 10- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından Barolara kayıtlı avukatlar arasından iki yıl için seçilecek 7 asil 7 yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman seçer.

TOPLANTI VE KARARLAR
MADDE 11- Vakıf Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu ayrıca başkan yardımcısı ve bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantı gündemi toplantı gününden en az iki gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Toplantılara Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu durumda yerlerine yedek üye alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar toplantıda T.B.B.nce tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, başkan yardımcısı veya üyelerden birisi ve genel sekreterden meydana gelecek 3 kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12-
a- Mütevelli Heyetin onayı ve en az Mütevelli Heyet üyelerinin 1/3'nün kabulü ile her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyet dışındaki ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yoluyla, yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak, Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde taşınır ve taşınmaz malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve taşınmazlar için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
b- Vakfın amacının gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak,
c- Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek, Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel sekreteri ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir),
d- Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
e- Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,
f- Mütevelli heyetine bilgi ve hesap vermek,
g- Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp, mütevelli heyetine sunmak,
h- Mütevelli Heyetinin önerilerini dikkate almak,
i- Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli tüm işler ve kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,
k- Vakıf olanaklarından yararlandırmak konusunda kararlar almak ve ilgili yönetmelikleri hazırlayarak, Mütevelli Heyete sunmak.
l- Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan görevlerini yaparken, zorunlu veya gerekli gördüğü konularda Mütevelli Heyete teklif götürmek.

VEKİL TAYİNİ
MADDE 13- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışları kabul için kendi üyelerinden veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETLEME KURULU
MADDE 14- Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından Barolara kayıtlı avukatlar arasından iki yıllık süre için seçilen 2 asil 2 yedek üyeden oluşur.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15- Denetleme Kurulu vakfın mali işlemlerini denetler. Denetçiler bu görev ve yetkilerini genel hükümler çerçevesinde usulüne uygun olarak yaparlar. Bu cümleden olarak her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyerek, bunların kayıtlara ve vakıf senedi hükümlerine uygun olup olmadığını bir raporla tespit ederler. Denetimler sırasında yasal düzenlemelere ve/veya vakıf senedine aykırı işlemleri mütevelli heyetine bildirir, gerekirse bu hususlarda mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya davet eder.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 16- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Hesap dönemi içerisinde gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile ek bütçe düzenlenebilir. Vakıf, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ticari defter ve kayıtları tutar.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
MADDE 17- Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin kararı zorunludur. Karar için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir.

TEMSİL
MADDE 18- Vakfı, Mütevelli Heyet Başkanı temsil eder. Vakfı borçlandırıcı işlemlere ilişkin evrakı, Mütevelli Heyet Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri veya Saymandan en az ikisi imzalar.

VAKIF OLANAKLARINDAN YARARLANMA
MADDE 19- Türkiye Barolarına kayıtlı olan avukatlar, vakfın olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Baro levhasına kayıtlı olmak şartı, sadece avukatlık mesleğinde 20 yılını doldurmuş olan ve emeklilik sebebiyle baro levhasından isimler silinen avukatlar için aranmaz.

01 Ocak 2002 tarihi itibariyle vakıf üyesi olan avukatların, vakıf olanaklarından yararlanmaları konusunda yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde ayrıca yönetmelik çıkarılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 20- Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe, Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelli Heyet 3/4 çoğunluk ile karar verebilir. Fesih halinde vakfa ait mallar Türkiye Barolar Birliğine devredilir.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ
MADDE 21-Vakfın kurucuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Av. Eralp Özgen
2- Av. Burhan Karaçelik
3- Av.Hüseyin Erkenci
4- Av.Özdemir Özok
5- Av.Sadık Erdoğan
6- Av.Sabri Kurt
7- Av.Emine Yıldız Bağatur
8- Av.Zeki Ekmen
9- Av.Ayşenur Bahçekapılı
10- Av.Kazım Kolcuoğlu
11- Av. Şefik Kircı
12- Av. Mustafa Ayhan Erol
13- Av.Ömer Dedeoğlu
14- Av.Tuncer Yılmaz
15- Av.Mehmet Erdoğan Saruhanoğlu
16- Av.Pınar Çıtakoğlu
17- Av.Zafer Merzifonluoğlu
18- Av. Mustafa Çavuş
19- Av. Mustafa Kemal Hakimoğlu
20- Av. Mehmet Say
21- Av.Aydın Gürel
22- Av.İsmail İnan
23- Av.Çetin Doğan Çimen
24- Av.Mehmet Hadimi Yakupoğlu
25- Av.Salih Akgül
26-Av.Hüseyin Öğüşlü