Yardım Yönetmeliği

Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Yardım Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Vakıf Senedinin 4/d.maddesi doğrultusunda ihtiyaç sahibi avukata ve öngörülen şartları taşıması halinde sadece cenaze yardımı ile sınırlı olmak üzere kanuni mirasçılarına yapılacak yardım ve dayanışma uygulamaları için görevlendirilecek kişi/birimi/kurulu, bütçeyi, gelir kaynaklarını/türlerini ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Vakıf Senedinin 4/d. maddesi uyarınca yapılacak yardım ve dayanışma uygulamalarının idare ve yürütülmesi ile sekreteryasının  kimler tarafından oluşacağının, ayrılacak kaynaklar ve gelirler ile temin yöntemlerinin, hedef gurubun ve ne şekilde yardım yapılacağının belirlenme kriterlerini gösteren usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Senedi’ nin 4/d. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Vakıf:
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfını,
Avukat:
Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatı,
Fon:
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Bütçesinde Vakıf Senedinin 4/d. maddesi uyarınca yardım ve dayanışma amacıyla ayrılan bütçeyi,
Yönetim Kurulu:
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulunu
Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu:
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Yönetim Kurulunun Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç üyeden oluşan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu

Madde 5 - Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu,  Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri arasından, görev süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla,  Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki yönetim kurulu üyesi ile Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev almayan, Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatlar arasından, atama ve görevden alma şartları  Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek, bir üyeden oluşur. Kurul, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanının talebi ile her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun Görevleri

Madde 6 - Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fon’a gelir olabilecek Vakıf içi ve dışı kaynakları belirlemek, dönem içinde kaynak olabilecek kalemleri eklemek veya çıkartmak konusunda Vakıf Yönetim kuruluna teklif ve öneride bulunmak,
b) Fonda toplanan kaynakların, dönem içinde yürütülecek yardım ve dayanışma amacına uygun kullanımı konusunda Vakıf Yönetim Kurulu’na teklif ve öneride bulunmak
c) Avukatlar arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere,  sosyal ve kültürel etkinlikler ve projeler önermek, hazırlanan etkinlik ve projeleri değerlendirmek, uygunluk halinde destek sağlamak.
d) Muhtaçlık halinin aciliyetinin tespit edildiği durumlarda devreye girmek üzere, toplantı olmaksızın, belirlenecek üst limit kadar yardımın ivedilikle yapılabilmesi amacıyla her an ve kolay ulaşılabilecek bir Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu üyesini yetkilendirmek/görevlendirmek,
e) İhbar edilen durumlarda, muhtaçlık halinin olup olmadığının karara bağlanabilmesi ve rapor hazırlanması için kurul içinden veya dışında bir kişi görevlendirmek,
f) Belirlenecek aralıklarda ve talep halinde faaliyetler ve taleplerle ilgili Vakıf Yönetim Kurulu’na bilgi/brifing vermek,
g) Mesleki faaliyetin yürütülmesi nedeniyle muhtaçlık halinin tespitinde gerek görülmesi halinde, ilgiliye yönelik olmak üzere, meslektaşlar ve kurumlar arasında eşzamanlı yardım kampanyaları düzenlemek,
h) Yaşlı, düşkün, yatalak, hastanede bulunan Avukatlara, görevlendirilecek kurul üyelerinin, yardım takdim amacıyla ziyaretlerini temin etmek,
i) Yardım yapılmasına karar verilmesi halinde fon kaynakları yanında diğer ulusal ve uluslar arası yardım kaynaklarının da uygun görülmesi durumunda devreye sokulabilmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sekretarya Hizmetleri

Madde 7 – Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun her türlü sekreterya hizmetleri, Vakıf personeli tarafından yürütülür. Personel giderleri Vakıf bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlar

Madde 8 -  Vakıf tarafından nakdi, iaşe yardımı veya organizasyonel yardım yapılabilir. Yardımların verilme biçimleri ve limitleri, Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından her takvim yılı için belirlenir ve üyelere duyurulur. Yardım çeşitleri şunlardır:
A- Ölüm Yardımı: Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatın ölümü halinde, vefat edenin kimsesi yoksa cenazesi törenle Vakıf tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır. Vakıf, vefat eden Avukatın eğitimi devam eden bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ya da çocuklarından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenler için bir defaya mahsus olmak üzere azami net asgari ücretin beş katı oranında nakdi yardımda bulunabilir. Vefat eden Avukatın birden fazla ihtiyaç sahibi çocuğu bulunması durumunda yardım miktarı eşit olarak paylaştırılır.

B- Hastalık ve Sakatlık Yardımı:
Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatın kendisinin,  mesleğini engelleyecek şekilde sürekli ya da  yirmi gün veya üzerinde süre için iş göremez olduğunun resmi sağlık kurulu belgeleri ile tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması halinde yapılan yardımdır. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu veya Baro tarafından yardım yapılanlar, bu yardımdan yararlanamazlar. Bu kalemden yapılan yardımlar, bir kişiye sadece bir defa olmak üzere;  azami net asgari ücretin on katından fazla olamaz.

C- Muhtaçlık Yardımı:
Geçici/sürekli olarak hastalık, kaza, tabii afet gibi nedenlerle yeterli gelir elde edemeyecek hale gelen ya da kendisine yardım yapılması halinde hayatını bu yardım sayesinde ömür boyu idame ettirecek koşullara sahip olacağı tespit edilen ihtiyaç sahibi Avukatlara muhtaçlık yardımı yapılabilir. Muhtaçlık yardımı bir kişiye sadece bir defa olmak üzere yapılır, yapılma şekli ve miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

D- Afet Durumunda Yapılacak Yardım:
Tabii afetlerden etkilenen avukatların mesleklerini icra etmeleri için barolarca oluşturulacak mahallerde kullanılmak üzere büro malzemeleri, bilgisayar, yazıcı v.b. ekipmanların tedariki için yapılan ayni veya nakdi yardımdır.
Bu madde kapsamında avukatların ortak mesleki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla barolar aracılığıyla yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, Birlik ve/veya Baro tarafından tabii afet nedeniyle alınacak önlemler kapsamında kalmak kaydıyla düzenlenecek her türlü kurulum ve organizasyonları kapsar. Yapılacak yardımın şekli ve miktarı Vakfın ve iştiraklerinin nakdi malvarlıklarının %50 oranını aşmamak kaydı ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yardımlar İçin Başvuru Süresi

Madde 9-Avukat veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren, mücbir sebepler hariç, 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Vakfa sunmadıkları takdirde haklarını kaybederler. Bu süre içerisinde yapılan başvuruları; yardım talepleri bütçe olanakları çerçevesinde ve Vakıf  Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda karşılama yetkisi Vakıf Yönetim Kurulu’ndadır. Yardım başvurusu; ihtiyaç sahibi avukatın kendisi, Türkiye Barolar Birliği, Baro ya da ihtiyaç sahibi Avukatın kanuni mirasçıları ile yasal temsilcileri tarafından yapılabilir.

A- Hastalık ve Sakatlık Yardımı:
Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatın kendisinin,  mesleğini engelleyecek şekilde sürekli ya da  yirmi gün veya üzerinde süre için iş göremez olduğunun resmi sağlık kurulu belgeleri ile tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması halinde yapılan yardımdır. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu veya Baro tarafından yardım yapılanlar, bu yardımdan yararlanamazlar. Bu kalemden yapılan yardımlar, bir kişiye sadece bir defa olmak üzere;  azami net asgari ücretin on katından fazla olamaz.

B- Muhtaçlık Yardımı:
Geçici/sürekli olarak hastalık, kaza, tabii afet gibi nedenlerle yeterli gelir elde edemeyecek hale gelen ya da kendisine yardım yapılması halinde hayatını bu yardım sayesinde ömür boyu idame ettirecek koşullara sahip olacağı tespit edilen ihtiyaç sahibi Avukatlara muhtaçlık yardımı yapılabilir. Muhtaçlık yardımı bir kişiye sadece bir defa olmak üzere yapılır, yapılma şekli ve miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

C- Afet Durumunda Yapılacak Yardım:
Tabii afetlerden etkilenen avukatların mesleklerini icra etmeleri için barolarca oluşturulacak mahallerde kullanılmak üzere büro malzemeleri, bilgisayar, yazıcı v.b. ekipmanların tedariki için yapılan ayni veya nakdi yardımdır.
Bu madde kapsamında avukatların ortak mesleki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla barolar aracılığıyla yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, Birlik ve/veya Baro tarafından tabii afet nedeniyle alınacak önlemler kapsamında kalmak kaydıyla düzenlenecek her türlü kurulum ve organizasyonları kapsar. Yapılacak yardımın şekli ve miktarı Vakfın ve iştiraklerinin nakdi malvarlıklarının %50 oranını aşmamak kaydı ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yardımlar İçin Başvuru Süresi

Madde 9 - Avukat veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren, mücbir sebepler hariç, 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Vakfa sunmadıkları takdirde haklarını kaybederler. Bu süre içerisinde yapılan başvuruları; yardım talepleri bütçe olanakları çerçevesinde ve Vakıf  Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda karşılama yetkisi Vakıf Yönetim Kurulu’ndadır. Yardım başvurusu; ihtiyaç sahibi avukatın kendisi, Türkiye Barolar Birliği, Baro ya da ihtiyaç sahibi Avukatın kanuni mirasçıları ile yasal temsilcileri tarafından yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM:

Fona Aktarılacak Gelirler:

Madde 10- Fona Aktarılacak  Gelirler aşağıda sayılanlardan oluşmaktadır.

a) Her yıl Vakıf Bütçesinden Yönetim Kurulu kararı ile aktarılacak nakit tutar
b) Vakfa yapılacak bağışlar, Vakıf gelirleri vs ile iktisadi işletme ödentilerinden gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunca önceden belirlenmiş oranda yapılacak kesintiler
c) Her türlü nakdi ve taşınmazlar bağışlarından elde edilecek gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunca  önceden belirlenmiş oranda yapılacak kesintiler
d) Mesleki faaliyetin yürütülmesi nedeniyle muhtaç duruma düşen avukat için veya durum gerçekleşmeden düzenlenecek yardım kampanyaları, organizasyonlardan gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunca önceden belirlenmiş oranda yapılacak kesintiler
e) Birlik ve/veya Baro birimlerinde bulundurulacak bağış kutularında toplanan birikimlerden gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunca önceden belirlenmiş oranda yapılacak kesintiler
f) Birlik ve/veya Baro tarafından düzenlenecek her türlü etkinlik için katılımcıların yapmış olduğu ödemelerden gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunca önceden belirlenmiş oranda yapılacak kesintiler
g) Kısa mesaj servisleri kullanılarak toplanacak gelirler
h) Açılacak yardım hesaplarında toplanacak gelirler

Yardım Başvurusunun Değerlendirilmesi

Madde 11 - Yönetmeliğin 9.maddesine göre yardım başvurusunda bulunulması üzerine; Vakıf tarafından başvuru için bir dosya açılır. Başvuru dosyası tahkik edilmek üzere Yardım ve Dayanışma Tespit Kuruluna gönderilir. Gerekli araştırmanın yapılmasının ve ardından dosya yardım yapılması önerilen miktar tespit edilerek raporu ile birlikte Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur. Tespit Kurulu raporu doğrultusunda ihtiyaç duyacağı ilgili her türlü belge ve bilgiyi yardım başvurusunda bulunandan talep edilebilir. Başvuru sahibi tarafından talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadıkça, talep değerlendirilmek üzere Vakıf Yönetim Kurulunun gündemine alınamaz. Yardım ve Dayanışma Tespit Kurulu tarafından  gündemine alınan dosyalar hakkında Tespit Kurulu yardım yapılması “uygundur” ya da “uygun değildir” şeklinde karar vererek, dosyası yardım miktarını belirlemek ve yardım yapılıp yapılmayacağına karar verilmek üzere Vakıf Yönetim Kurulu Toplantısına sunar. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yardım yapılıp yapılmayacağına ve yardım miktarına oy çokluğu ile karar verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük:

Madde 12-Bu Yönetmelik Mütevelli Heyetin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 13-Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.